Idősbarát Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 26. hétfő, Edina

Adatkezelési tájékoztató

  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA ÚJBUDA 60+ PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEKRŐL

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a rá vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően gondoskodik személyes adatai védelméről, ezért ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni – az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 13. cikke alapján – a Rendelet által védelemben részesített személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.

Adatkezelő neve, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Adatkezelő neve: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
képviselő: dr. László Imre, polgármester
honlap: www.ujbuda.hu
telefonszám: +361-372-4500; +36-70-684-7393
adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: gdpr@ujbuda.hu

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:

 • az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • Alaptörvény
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban, mint Info tv.)

Az adatkezelés céljai:

Adatkezelő Idősbarát Önkormányzatként elkötelezett támogatója az idősebb korú korosztályoknak. 2008. október 1-jén indult az Adatkezelő „Újbuda 60+ Program” (továbbiakban: Program) elnevezésű komplex programja, mivel a szociális ellátórendszer önmagában nem alkalmas arra, hogy a kerületben igen magas időskorú populáció számára minőségi és aktív időskort biztosítson. A Program fő célja az életminőség javítása, többek között az elmagányosodás, a mindennapok ingercsökkenése elleni küzdelem, az idősekben meglévő évtizedes tudás hasznosítása és továbbörökítése a fiatalabb generációk számára, a generációk közötti szakadék megszüntetése. A Programról bővebb információk a https://idosbarat.ujbuda.hu/ujbuda-60-program honlapon és a Program facebook oldalán találhatók.

A Program havonta több száz olyan programot és szolgáltatást tartalmaz, ami javítja az időskorúak életminőségét és segíti aktvitásuk fenntartását. A Program keretein belül kerületi közösségi házakban, valamint az Újbuda Szenior Programközpontban (XI. kerület, Bölcső u. 3.), illetve az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban (XI. kerület, Kérő utca 3.) rendszeresen biztosított és egész hónapban elérhető különböző kulturális programok mellett, nagyobb kulturális kezdeményezéseink, továbbá oktatási (informatikai és nyelvoktatási) tanfolyamok, Színházjáró program, Tarka Színpad, Senior Ki Mit Tud?, gyalogló klubok, szervezett kerékpáros túrák, keresztrejtvény, sakk, bridzs oktatás, stb. várják az érintetteteket.

Újbuda 60+ Kedvezménykártya – az időskorúak közösségének szimbóluma

A Programnak mára szinte a védjegye, az - újbudai időskorúak összetartozásának szimbóluma- Újbuda 60+ Kedvezménykártya. Jelenleg több száz kerületi üzlet és vállalkozás biztosít 5-20% között vásárlási kedvezményt a kártyatulajdonosoknak, akik mindemellett ingyen, vagy nagy kedvezménnyel vehetik igénybe a Program közel 300 havi programját és szolgáltatásait.

A kedvezménykártyát minden 60. életévét betöltött, Újbudán életvitelszerűen élő, állandó lakcímmel rendelkező polgár ingyenesen igényelheti.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY MAGÁBA OLVASZTJA, ELNYELI A TOVÁBBI ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás jogalapját. (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján). Így megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga is.

A kezelt adatok köre:

 1. A jelentkezőnek a programban történő részvételéhez és beazonosításhoz szükséges adatok: neve, lakcíme, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma és lakcímkártya bemutatása
 2. A jelentkezőknek a programban kapcsolattartására vonatkozó adatok: telefonszám, e-mail cím (ha van)
 3. A 60+ kedvezmény kártya igénylése során név, lakcím, születési idő, hely megadása, aláírás szükséges,
 4. A 60+ kedvezmény kártyával kapcsolatos kapcsolattartáshoz szükséges a telefonszám és e-mail cím megadása (ha van) szükséges, továbbá nyilatkoznia kell az igénylőnek, hogy az elkészült kártyát a Programközpontban veszi át vagy postán kéri.

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

A feladatok ellátására adatfeldolgozókat az Adatkezelő szerződés alapján is igénybe vesz feladatai ellátása és annak technikai támogatása érdekében az adatokhoz való korlátozott és ellenőrzött hozzáférhetőség mellett. Adatfeldolgozás technológiája informatikai rendszerrel történik. Technikai adatfeldolgozó: az Adatkezelő informatikai feladatokat ellátó megbízottja.

Az adatok kezelését az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai végzik a feladataik ellátása érdekében. A tárolt adatokhoz hozzáférni kizárólag az arra kijelölt munkatársak jogosultak.

Az Adatkezelő a kezelt adatokat a székhelyén található szervereken és irattárban tárolja.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére kizárólag jogszabály kötelezése alapján továbbít.

Az adatkezelés időtartama:

A beérkezett adatok esetében az adatkezelési időtartam, amíg a Programban résztvevő személy életvitelszerűen a XI. kerületben, állandó lakcímmel rendelkezik.

A 60+ Kedvezménykártya tekintetében az adatkezelési időtartam szintén az az időszak, amíg az érintett életvitelszerűen a XI. kerületben, állandó lakcímmel rendelkezik.

A Programban való részvétel élethosszig tart, amennyiben a XI. kerültben állandó lakcímmel rendelkezik az érintett!

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő, mint helyi önkormányzat önként vállalt feladatai körében az életvitelszerűen a XI. kerületben, állandó lakcímmel rendelkező, 60. életévét betöltött kerületi polgárok ingyenesen részt vehetnek a Programban.

Az érintettek a 60+ Kedvezménykártyát igénylőlap benyújtásával tudják igényelni, a Programban résztvevő vállalkozások a kártya bemutatásával kedvezményt biztosítanak. A kártyán az igénylő neve és a kártyaszám található. A kitöltött kedvezménykártya igénylőlapot Adatkezelő székhelyén, valamint az Újbuda Szenior Programközpontban és az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban az Újbuda 60+ gyűjtőládákban lehet elhelyezni.

Az adatok kezelését az Önkormányzat erre felhatalmazott munkatársai végzik a feladataik ellátása érdekében. A tárolt adatokhoz hozzáférni kizárólag az arra kijelölt munkatársak jogosultak.

A tanfolyamra jelentkezők által megadott adatokhoz szintén az Önkormányzat felhatalmazott munkatársai férnek hozzá.

A rendezvényeken, tanfolyamokon, programokon résztvevő érintettek jelentkezéseit a Program központjaiban és egyéb helyszínein rögzítik, ez alapján állítják össze a jelenléti íveket. A folytatásos programok (pl haladó nyelvtanfolyamok) esetében a haladó kurzusokon egy alkalommal lehet részt venni, az alapszintű tanfolyamok többször igénybe vehetők


TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJBUDA 60+ PROGRAM ESEMÉNYEIN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK SAJTÓ/MÉDIA MEGJELENÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEKRŐL

Az adatkezelés céljai:

A Program rendezvényeinek bemutatása, a nyilvánosság tájékoztatása. A kerületi újság, 65 kerületi hirdetőtábla, nyomtatott heti, havi programlisták, hírlevelek, valamint a Program hivatalos web- és Facebook oldalán rendszeresen adnak hírt az 60+ Program eseményeiről, programjairól.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján.

(vonatkozó tagállami jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése, A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény.)

A kezelt adatok köre:

A Programban résztvevő kerületi polgárok neve, az érintett képmása, a fénykép- és videófelvétellel megszerezhető egyéb adatok.

A kapcsolattarrtáshoz szükséges adatok: név, telefonszám, e-mail cím (ha van)

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

A feladatok ellátására adatfeldolgozót vesz igénybe az Adatkezelő. Az Adatkezelő tulajdonában álló, Média 11. Kft-vel fennálló szerződése alapján veszi igénybe a feladatai ellátása és annak technikai támogatása érdekében.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére kizárólag jogszabály kötelezése alapján továbbít.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A közvetítésekben és sajtóanyagokban felhasznált fotók és videó felvételek: 5 évig kerülnek tárolásra.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő törvényi felhatalmazás alapján önként vállalt feladatokat teljesíthet. Az Önkormányzatnak a Programban lévő rendezvények és események bemutatásáról nemcsak joga, hanem kötelezettsége is a nyilvánosság tájékoztatása. Ezt többek között a Program rendezvényeinek és szolgáltatásainak sajtóban/médiában való megjelenítésével tudja megvalósítani.

A Program rendezvényeiről és szolgáltatásairól az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő tulajdonában álló Média 11 Kft. fénykép- és videófelvételeket készít, mely felvételeken a Programban résztvevő kerületi polgárok tömegfelvételeken kerülnek megjelenítésre. Adatkezelő munkatársai minden rendezvényt megelőzően tájékoztatják az érintetett a felvételek készítéséről, illetve kijelölik a felvételek készítése alól mentes területeket, így az érintettek, amennyiben nem kívánnak a felvételen szerepelni, ezeken a területeken tartózkodhatnak ez idő alatt.

A fénykép- és videófelvételeket az Adatkezelő elektronikus felületeken (facebook, weboldal) elektronikusan, valamint székhelyén papíralapon a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzéteszi. A felvételek továbbá az Újbuda Újságban és Újbuda Televízióban is nyilvánosságra kerülhetnek.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerint:

„(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.

(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”

Az adott eseményen az érintett egyedi személyként történő megjelenítéshez, az érintett hozzájárulása szükséges!

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó közös szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt valamely feltétel fennáll,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken, közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés ellen tiltakozzon. Amennyiben az adatok kezelése ellen tiltakozik, úgy az adatot az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
 • jogorvoslattal élhet.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben, a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is, a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét – személyes adatokkal kapcsolatos kérelem – elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén.

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, célszerű azt elsőként az adatvédelmi tisztviselő 2. pontban megadott elérhetőségére megküldeni. Az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Jogellenes adatkezelés esetén:

 1. panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, ha véleménye szerint a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be.

(Panasz benyújtásának helye: NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; 1363 Budapest, Pf.:9., +36 1 391-1400; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu)

 1. bírósághoz fordulhat, ha véleménye szerint az Adatkezelő a személyes adatokat nem a Rendelet szabályainak megfelelően kezelte, és ebből kifolyólag az érintett jogai sérültek.

(A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt lehet megindítani.)

 1. ha az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítéshez való jog).
 2. amennyiben az érintett személyiségi joga is sérül, sérelemdíjra jogosult.

Egyéb információk

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Rendelet szabályai az irányadók.

Hatályos: 2021.